AktualnościDolny Śląsk

Zakaz palenia w kopciuchach na terenie Dolnego Śląska

Od 1 lipca 2024 roku wszedł w życie zakaz użytkowania na Dolnym  Śląsku instalacji pozaklasowych, nie spełniających minimum wymogów dla klasy 3  (wg normy PN EN 303 5:2012). Oznacza to, że żegnamy się tzw. „kopciuchami”.

Zakaz ten został podjęty przez sejmik województwa dolnośląskiego  30 listopada 2017 r.

Uchwała dotyczy również używanych instalacji grzewczych i informuje, że:

  • nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne,
  • zostanie wprowadzony zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych oraz instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5.

Obowiązujące daty:

  • Od 1 lipca 2018 roku – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie.
  • Od 1 lipca 2024 roku – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających minimum wymogów dla klasy 3 wg normy PN EN 303 5:2012.
  • Od 1 lipca 2028 roku – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 (koniec możliwości użytkowania instalacji klasy 3 i 4).

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały – zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1 000 zł.

Programy antysmogowe

Ciepłe mieszkanie

Program “Ciepłe mieszkanie” w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędem Miasta Legnicy pierwszy raz ukazał się w Legnicy dnia 23 października 2023 roku, wtedy to rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na Zadania realizowane w ramach tego programu, który trwa do 30 września 2025 roku. Zostało przeznaczone na to 21 410 900,00 zł, a liczba planowanych do dofinansowania lokali wynosi 825 sztuk.

Według regulaminu poziom dofinansowania zależy od rocznego dochodu i podzielony jest na 3 różne poziomy:

  1. Poziom najniższy – przysługuje osobom fizycznym o rocznym dochodzie nie przekraczającym 120 000 zł, które posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Kwota przysługująca – 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 17 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny
  2. Poziom podwyższony – przysługuje osobom fizycznym, które realizują przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, które posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.Intensywność dofinansowania wynosi 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 26 900,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
  3. Poziom najwyższy – Beneficjentem uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, a przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Intensywność dofinansowania do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 39 900,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Wsparciem objęte będą zadania dzielące się na:

  • Działania podstawowe polegające na likwidacji wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub dyrektywy ekoprojektu służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego
  • Działa dodatkowe polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu instalacji ciepłej wody uzytkowej, wykonaniu instalacji gazowej od przyłącza gazowego, wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu, wymianie okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej, dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Ciepłe mieszkanie II

Równocześnie Gmina Legnica złożyła wniosek o 6 875 000,00 zł na drugą część programu “Ciepłe mieszkanie”. Końcowymi beneficjentami są osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub wspólnota mieszkaniowa, obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Czyste powietrze

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z oddziałem w Legnicy na ul. Okrzei 16. Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nie przekraczającym kwoty 135 000 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie

Jednocześnie wygaszeniu ulega program dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy, na realizację na terenie miasta Legnicy zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza związanych z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła realizowany przez Urząd Miasta od 2015 roku.

Łącznie w okresie trwania programu tj. w latach 2015-2023 złożono 2382 wnioski, zlikwidowano 4214 pieców i podpisano 1837 umowy z mieszkańcami na kwotę: 10 734 929,39 zł.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button