- REKLAMA -

Regulamin

Regulamin portalu Legnica.NET, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem https://www.legnica.net.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”). Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1. Hasło Użytkownika / Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, służący do jego uwierzytelnienia w Portalu;
2. Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
3. Konto Użytkownika / Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Portalu przypisanych
konkretnemu Użytkownikowi;
4. Login Użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie
identyfikujący Użytkownika w Portalu;
5. Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.):
6. Panel Administracyjny – moduł dostępny w Portalu, pozwalający na zarządzanie tym kontem;
7. Portal – serwis informacyjny dostępny pod adresem https://www.legnica.net
8. Regulamin – Regulamin Portalu;
9. Administrator – Legnica.NET
10. Usługi – usługa Konta, w tym wysyłki Newslettera;
11. Użytkownik – osoba, która posiada Konto na Portalu;

Rozdział 2.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

§ 2.Charakter prawny Portalu

1. Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
2. Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

§ 3.Zakres usług

1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:
1. założeniu oraz prowadzeniu Konta Użytkownika,
2. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z     funkcjonowaniem Portalu,
3. otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności
informacje
handlowe o usługach Administratora.
4. otrzymywaniu informacji marketingowych, a w szczególności informacji handlowych o
usługach Administratora oraz za odrębną zgodą od podmiotów trzecich.

2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu rejestracyjnym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

§ 4.Konto

1. Konto na Portalu może posiadać osoba lub podmiot, który:
1. podał dane w formularzu rejestracyjnym,
2. spełnia wymagania techniczne niezbędne do założenia Konta,
3. zaakceptowała treść Regulaminu i przestrzega jego postanowień.

2. Konto zakładane jest przez Użytkownika w oparciu o dane podane w formularzu rejestracyjnym, a potwierdzenie wykonania tej operacji jest przesyłane jako zawiadomienie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

§ 5.Informacja o ustawieniach Konta

1. Informacje zapisane na Koncie Użytkownika określają warunki na jakich Użytkownik korzysta z Portalu, w szczególności zapisywane są w nim informacje o tym, czy udzielił zgody na przesyłanie mu informacji handlowych, przesyłanie informacji marketingowych dotyczących podmiotów trzecich oraz nieusuwanie oznaczeń.
2. Dostęp do Konta Użytkownika posiada Użytkownik oraz Administrator jako administrator danych. Informacje o treści hasła nie są zapisywane w postaci jawnej.
3. Użytkownik może zarządzać informacjami zapisanymi na jego Koncie, w szczególności dokonać zmiany swojego Hasła.
4. Użytkownik nie może dokonać zmiany adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracyjnym. Jest to informacja jednoznacznie identyfikująca Użytkownika Portalu.
5. Informacje zapisane na Koncie są dostępne w języku polskim.
6. Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
7. Zalogowanie się do Konta następuje po naciśnięciu przycisku „Zaloguj” znajdującego się na stronie internetowej Portalu oraz podaniu prawidłowego Loginu oraz Hasła do Konta.
8. Wylogowanie z Konta następuje po naciśnięciu przycisku „Wyloguj” znajdującego się n
a stronie internetowej Portalu.

Rozdział 3.

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 6.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu.

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania Portalu:

1. Komputer PC z procesorem [1.5GHz/2.5GHz],
2. MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home Basic), Windows 8 oraz Windows 10
3. [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym,
4. RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB],
5. Rozdzielczość ekranu [1024×768/1280×1024],
6. Mysz,
7. Klawiatura,
8. MS Internet Explorer 7.0 lub Firefox 3.0.

§ 7.Zakaz korzystania z Konta innego Użytkownika

Użytkownikowi nie wolno dokonywać prób uzyskania dostępu do Konta przypisanego do
innego Użytkownika, w szczególności poprzez próby odgadnięcia jego Loginu oraz Hasła do
Konta.

§ 8.Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

1. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Standardy zapewniane przez Administrator
a ograniczają dostęp do Kont Użytkowników osobom innym niż Użytkownicy i wykorzystanie tych danych do celów innych niż przewidziane Regulaminem.
2. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z Konta wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej)
przekazywanej drogą elektroniczną;
2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
5. możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
6. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i
phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
7. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;

Rozdział 4.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 9.Warunki zawarcia Umowy

1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swoje dane w formularzu rejestracyjnym i zaakceptowały Regulamin.
2. Formularz rejestracyjny, wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usług wymaga podania następujących informacji:
1. Adres poczty elektronicznej,
2. Branża,
3. Zawód,

§ 10.Warunki rozwiązania Umowy

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
1. na żądanie Użytkownika, w każdym czasie,
2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków
wymaganych przez Regulamin.
2. W skutek rozwiązania Umowy, Konto Użytkownika zostaje zamknięte, a jego Hasło
unieważnione, co uniemożliwia mu zalogowanie się do Portalu.
3. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
4.Zgoda na przesyłanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych w celach
marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem są ważne mimo zamknięcia Konta, tak długo, jak długo nie zostaną odwołane.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie

§ 11.Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Portalu jest
Administrator.
2. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
3. Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym Administrator będzie przekazywał Informacje Handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich.
5. Zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie Portalu, Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące jego produktów i usług.
6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego zgodnie z celami wskazanymi w ust. 4. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres redakcja@legnica.net.
7. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i serwisów internetowych.
Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

§ 12.Prawa autorskie

1. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
2. Zawartość Portalu może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

Rozdział 6.

Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i
reklamowe, zmiany regulaminu

§ 13.Postępowanie reklamacyjne

1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: redakcja@legnica.net. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod redakcja@legnica.net.

§ 15.Tryb zmiany Regulaminu

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Informacje o zmianie Regulaminu, będą komunikowane Użytkownikom poprzez ich publikację na stronie głównej Portalu oraz poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Portalu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 16.Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

§ 17.Wykładnia postanowień Regulaminu

Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię
postanowień Regulaminu.


Subskrybuj nas na Google News
Bądź na bieżąco z aktualnościami z LegnicyBack to top button