Aktualności

Wystartował Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy

6 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Legnicy, któremu przewodniczyła zastępca prezydenta Aleksandra Krzeszewska.

Uczestniczyli w nim m.in. radni Rady Miejskiej i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta. Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to dokument uchwalany przez Radę Miejską, który umożliwia prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze, przy współudziale lokalnej społeczności. Podstawą do jego wdrożenia jest szczegółowa diagnoza miasta, która wykazuje negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne. Obszar, gdzie zjawiska te są skumulowane określa się jako obszar zdegradowany, który następnie może stać się obszarem objętym działaniami rewitalizacyjnymi.

– Gminny Program Rewitalizacji to – w kontekście planowania i rozwoju miasta – bardzo ważne narzędzie, które pozwala pozyskać środki i  tchnąć ducha przedsiębiorczości w zrewitalizowany obszar – powiedział obecny na spotkaniu prezydent Legnicy Maciej Kupaj.

Słowo „rewitalizacja” pochodzi z języka łacińskiego: „re-” ponownie, na nowo i „vita” – życie. Dosłownie oznacza „przywrócenie do życia, ożywienie”. Pojęcie to odnosi się do ogółu działań podejmowanych na terenach uznanych za zdegradowane w wymiarze architektonicznym, urbanistycznym a przede wszystkim społeczno-gospodarczym. Działania rewitalizacyjne prowadzone są na obszarach, które wymagają wsparcia. Obszar rewitalizacji może objąć jedynie 20% powierzchni gminy oraz 30% jej mieszkańców. Wyniki diagnozy Programu Rewitalizacji dla miasta Legnicy pozwolą określić cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony z sytuacji kryzysowej. Odbywać się to będzie poprzez realizację uzgodnionych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz społecznych.  Proces rewitalizacji jako ważny element rozwoju lokalnego uporządkowała ustawa z dnia 9 października 2015 r., która wprowadziła i działania rewitalizacyjne do porządku prawnego.

Rewitalizacja wymaga nie tylko środków i zaangażowania strony publicznej, ale również prywatnej i społecznej. Zgodnie z definicją proces rewitalizacji prowadzi nie tylko gmina, ale wszyscy zainteresowani: mieszkańcy, właściciele nieruchomości i ich zarządcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe. Tworzenie programu rewitalizacji oznacza uruchomienie współpracy wszystkich przedstawicieli lokalnego środowiska. Rewitalizacja stanowi zatem kompleksowy proces przemian mających na celu wywołanie ożywienia wybranego fragmentu miasta. Ożywienie to nie jest jednak powiązane wyłącznie z tkanką urbanistyczną miasta oraz infrastrukturą. Szczególnie istotne są wyzwania społeczne, którym towarzyszy przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze i odbudowa lokalnej społeczności. Końcowym rezultatem procesu powinna być poprawa jakości życia mieszkańców

„Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy” będzie kilkukrotnie poddawany szerokim konsultacjom społecznym na każdym etapie jego tworzenia. W toku prac przewidziane są działania konsultacyjne wypracowanych rozwiązań, w tym spotkania z mieszkańcami i interesariuszami. Pierwsze konsultacje, które dotyczyć będą wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zaplanowano w terminie od 23 sierpnia do 30 września 2024 r. Etap ten zamknie w październiku br. przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

W działaniach  II etapu, który obejmować będzie prace Komitetu Rewitalizacji, nabór projektów do przedsięwzięć rewitalizacyjnych (8 stycznia – 7 marca 2025) oraz – finalnie – sporządzenie projektu GPR, znajdą się spotkania warsztatowe z mieszkańcami a także spacer studyjny. Ostatecznie dokument zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w październiku 2025 roku.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 5

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button