- REKLAMA -
Aktualności

W poniedziałek VI sesja Rady Miasta Legnicy

W najbliższy poniedziałek, tj. 25 marca o godzinie 10.00 rozpocznie się VI już w bieżącej kadencji sesja legnickiej Rady Miejskiej. Poniedziałkowa sesja, podobnie jak wszystkie wcześniejsze, będzie transmitowana w internecie (link do transmisji).

W porządku obrad znajdzie się m. in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki czy głosowanie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Legnicy wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. Oto pełna lista porządku obrad najbliższej sesji.

 1. Przyjęcie protokołu z sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za rok 2018.
 5. Roczne Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Legnica w 2018 roku.
 6. Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Legnicy za rok 2018.
 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2018 r.
 8. Program gospodarowania odpadami komunalnymi – selektywna zbiórka wybranych frakcji odpadów.
 9. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 10. Projekt uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnicę.
 11. Projekt uchwały w sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego terenu Zakładu Produkcji Wody położonego przy ul. Nowodworskiej w Legnicy.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 przez Miasto Legnica.
 15. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy poprzez zmianę siedziby i miejsca prowadzenia zajęć.
 16. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 17. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 19 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Legnicę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Legnicę oraz określenia granic ich obwodów.
 20. Projekt uchwały o scalaniu i podziale gruntów.
 21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki.
 22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019–2022.
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2019.
 24. Projekt uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2019.
 25. Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” w roku 2019.
 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.
 27. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 28. Komunikaty i sprawy różne.

Znaczącym punktem w porządku obrad będzie przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Legnicy, nagrody Miasta Legnicy oraz odznaki “Zasłużony dla Legnicy”. Przypomnijmy listę kandydatów.

Tytuł Honorowego Obywatela Legnicy

 1. Wojciech Kowalik – zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość i Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
 2. Anna Wasila – zgłoszona przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w DGB Dozorbud w Legnicy i mieszkańców Legnicy oraz rekomendowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Nagroda Miasta Legnicy

 1. Koło Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
 2. Oddział Neonatologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy – zgłoszony przez Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego
 3. Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica – zgłoszone przez Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica
 4. Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO Legnica – zgłoszone przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej.

Odznaka „Zasłużony dla Legnicy”

 1. Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury – zgłoszony  przez Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
 2. Halina Jakubowska – zgłoszona przez TPD w Legnicy
 3. Zbigniew Kraska – zgłoszony przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
 4. Legnicki Klub „Gazety Polskiej” im. majora Wł. Dybowskiego ps. „Przemyski” – zgłoszony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
 5. Ewa Lobert-Supernat– zgłoszona przez Ligę Obrony Kraju we Wrocławiu Dolnośląski Zarząd Wojewódzki
 6. MKS Miedź Legnica – zgłoszony przez grupę radnych
 7. Marek Mojecki – zgłoszony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
 8. Jerzy Pietkiewicz – zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona „Wspólnota Akademicka”
 9. Nadija Skotna – zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona „Wspólnota Akademicka”
 10. Jerzy Skupień – zgłoszony przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
 11. Adam Sobarski – zgłoszony przez Ligę Obrony Kraju we Wrocławiu Dolnośląski Zarząd Wojewódzki
 12. Stowarzyszenie Legnica Aktywnie i Kreatywnie – zgłoszone przez Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
 13. Krzysztof Strynkowski – zgłoszony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
 14. Barbara Szewczyk-Stańko – zgłoszona przez TPD w Legnicy
 15. Włodzimierz Tulejko – zgłoszony przez grupę radnych
 16. Janusz Wawrzyszko – zgłoszony przez grupę radnych
 17. Jurij Wowik – zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona „Wspólnota Akademicka”
 18. Robert Żeleźny – zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Oceń ten artykuł

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button